Πρότυπα Παραστατικά της Α.Α.Δ.Ε

κωδικοί παραστατικών σύμφωνα με το Είδος Πρότυπων Παραστατικών Α.Α.Δ.Ε

Τιμολόγιο Πώλησης
1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές
Παραδόσεις
1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων
Χωρών
1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό
Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων
Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις
Τρίτων
1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό
Παραστατικό
2.1 Τιμολόγιο Παροχής
2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή
Υπηρεσιών
2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων
Χωρών
2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό
Παραστατικό
3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο
Εκδότη)
5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο
8.1 Ενοίκια – Έσοδο
8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου
Διαμονής
11.1 ΑΛΠ
11.2 ΑΠΥ
11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
13.1 Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής
/ αλλοδαπής
13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής /
αλλοδαπής
13.3 Κοινόχρηστα
13.4 Συνδρομές
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από
[19]
την ίδια (Δυναμικό)
13.31 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπή
14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από
την ίδια (Δυναμικό)
14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο
16.1 Ενοίκιο Έξοδο
17.1 Μισθοδοσία
17.2 Αποσβέσεις
17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων –
Λογιστική Βάση
17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων –
Φορολογική Βάση
17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων –
Λογιστική Βάση
17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων –
Φορολογική Βάση

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι ilektroniki-timologisi-mydata-facebook.jpg

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .