Επιτελική περιγραφή της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η διαδικασία τιμολόγησης κατά το πρότυπο PEPPOL περιλαμβάνει την έκδοση (Corner 1) και αποστολή μέσω
Παρόχου (Corner 2) του χρεωστικού (commercial invoice) ή πιστωτικού τιμολογίου (credit note) από τον
προμηθευτή/πωλητή στον αγοραστή (Ελληνικό Δημόσιο, Corner 3) και τη λήψη και τον χειρισμό του τιμολογίου
από τον αγοραστή – τελικό αποδέκτη (Αναθέτουσα Αρχή, Corner 4). Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μερών
επιτυγχάνεται μέσω κατανάλωσης διαδικτυακών υπηρεσιών πάνω στο φυσικό διαδίκτυο PEPPOL, κατά ασφαλή και
έγκυρο τρόπο. Δηλαδή : Προμηθευτής  Πάροχος – AP Προμηθευτή  AP ΓΓΠΣ  ΚΕΔ ΓΓΠΣ  ΑΑ –
Αγοραστής .
[11]
Τα Η.Τ με την έκδοσή τους στη πηγή, παραλαμβάνονται από τα πιστοποιημένα APs με τα οποία είναι
συμβεβλημένοι οι προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου, ελέγχονται και εν συνεχεία πιστοποιούνται ως προς την
φορολογική εγκυρότητα και κανονιστική συμμόρφωση τους από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
Έπειτα αυτά αποστέλλονται, ως XML στιγμιότυπα εγγράφων, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας και του δικτύου
PEPPOL στο μοναδικό, κεντρικό και πιστοποιημένο από τον οργανισμό OPEN PEPPOL Σημείο Πρόσβασης (PEPPOL
Access Point –AP-) του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Γ.Γ.Π.Σ Δ.Δ. Το AP του Δημοσίου
αποδελτιώνει το Η.Τ, αποθηκεύει τα δεδομένα του σε τοπική βάση δεδομένων και ελέγχει διεξοδικά την κατά
PEPPOL CIUS εγκυρότητα του Η.Τ, την ορθότητα και πληρότητα της δομής του και των στοιχείων του δρομολόγησης
(ebXML, AS4), τη συμβατότητά του με τον Ευρωπαϊκό και τον Εθνικό Μορφότυπο (BIS3.0 / CIUS) και εν συνεχεία
μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας το αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΕ.Δ (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της
ΓΓΠΣ ΔΔ, προς περεταίρω έλεγχο, δρομολόγηση και όδευση στους τελικούς αποδέκτες φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης, για εκκαθάριση και πληρωμή. Οι τελικοί αποδέκτες είναι τα ERP πληροφοριακά συστήματα των
Αναθετουσών Αρχών, τα πληροφοριακά συστήματα eΠΔΕ και ΟΠΣΔΠ, καθώς και η εφαρμογή Ε.Δ.ΗΤ της ΓΓΠΣ ΔΔ
στην περίπτωση εκείνη που ο τελικός αποδέκτης δεν διαθέτει ERP πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τις απαιτήσεις των αυτομάτων ελέγχων, αυτό χαρακτηρίζεται ως
απορριπτέο και αποστέλλεται μέσω του AP της ΓΓΠΣ ΔΔ σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης στον
αρχικό πωλητή, μέσω του πιστοποιημένου AP με το οποίο αυτός είναι συμβεβλημένος. Ο τελικός αποδέκτης
(Αγοραστής) ελέγχει το επιχειρησιακό περιεχόμενο του Η.Τ και τελικά το αποδέχεται ή απορρίπτει.
Στις περιπτώσεις απόρριψης χρεωστικού Η.Τ στο AP του Δημοσίου (ΓΓΠΣ ΔΔ), ή στο ΚΕΔ (ΓΓΠΣ ΔΔ), ή στη Α.Α
(αγοραστής Δημοσίου), ο Προμηθευτής απαιτείται σε επόμενο χρόνο να εκδώσει και υποβάλλει ισόποσο πιστωτικό
Η.Τ. Στην περίπτωση απόρριψης Η.Τ στον προμηθευτή πριν την επικύρωση του από το myDATA της ΑΑΔΕ, ο
προμηθευτής δεν έχει την υποχρέωση να εκδώσει αντίστοιχο πιστωτικό Η.Τ, απλά υποβάλλει εκ νέου άλλο
τιμολόγιο, ορθά συμπληρωμένο. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος αιτηθεί στο myDATA απόρριψη
Η.Τ ήδη επικυρωμένου από myDATA και πριν το έχει υποβάλει στο AP του Ελληνικού Δημοσίου, τότε εκδίδει εκ
νέου άλλο τιμολόγιο με τα ορθά στοιχεία, χωρίς την υποχρέωση να εκδώσει αντίστοιχο πιστωτικό Η.Τ και
ακολουθεί κανονικά τη διαδικασία υποβολής.
Ο Αγοραστής, ως παραλήπτης τιμολογίου, αποστέλλει μέσω του ΚΕ.Δ πίσω στο Πωλητή και εκδότη του τιμολογίου
ένα ή περισσότερα Απαντητικά Μηνύματα (PEPPOL Invoice Response transaction) για το XML στιγμιότυπο
εγγράφου του τρέχοντος τιμολογίου, μέχρι τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν για τον διακανονισμό του
συγκεκριμένου τιμολογίου ως πληρωμένο ή ακυρωμένο. Ένα Invoice Response XML μήνυμα παρέχει στον Πωλητή
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση (status) του τιμολογίου ή του πιστωτικού σημειώματος (όπως : AB –
acknowledged-, IP –in process-, UQ –under query-, CA –conditionally accepted-, RE –rejected-, AP –accepted-, PD –
paid-, PPD –partially paid-). Επιπλέον ένα Invoice Response μήνυμα παρέχει στον Αγοραστή ένα αποτελεσματικό
μέσο για την ενημέρωση του Πωλητή σχετικά με το συγκεκριμένο Η.Τ που ελήφθη. Η ενημέρωση, επιπλέον του
status του τιμολογίου (ως ανωτέρω), μπορεί να συμπεριλαμβάνει ενδεδειγμένα δεδομένα, πληροφόρηση
αιτιολόγησης (reason, clarification) και πρόσθετες ενέργειες (actions) στις οποίες θα πρέπει εν συνεχεία να προβεί
ο εκδότης του τιμολογίου (πωλητής), σε σχέση με αυτό το Η.Τ, ώστε τελικά να γίνει αποδεκτό ή απορριπτέο από
τον Αγοραστή. Τυχόν ενέργειες εξαρτώνται από το τρέχον status του H.T.
Επί πλέον διαβιβάζονται μηνύματα τεχνικού περιεχομένου (acknowledgements) μεταξύ των κόμβων του φυσικού
δικτύου μεταφοράς PEPPOL, πληροφορώντας τις συναλλασσόμενες οντότητες εάν η διαβίβαση ενός μηνύματος
επιχειρησιακού περιεχομένου από κόμβο σε κόμβο ήταν επιτυχής ή όχι και στην περίπτωση αποτυχίας την αιτία
προς τούτο.
Η ολοκληρωμένη διαδικασία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υλοποιείται με χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και
κατανάλωση (ασύγχρονων) διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) τύπου SOAP/WSDL και τύπου Restfull, μέσω
του ΚΕ.Δ της ΓΓΠΣ ΔΔ

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι ilektroniki-timologisi-mydata-facebook.jpg

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .