Πρόγραμμα τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους

Οι Συμβολαιογράφοι μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για Συμβολαιογράφους.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η E timologio Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για Συμβολαιογράφους και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι Συμβολαιογράφοι και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με την τιμολογιέρα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως Συμβολαιογράφους.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους

κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη. συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Δίκαιο Ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές), Εταιρικό Δίκαιο (σύσταση και λύση εταιρειών, μεταβιβάσεις μεριδίων), Κληρονομικό Δίκαιο (απογραφές κληρονομιάς, διαθήκες), Οικογενειακό Δίκαιο (σύμφωνα συμβίωσης), Αστικό Δίκαιο (πληρεξούσια). Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις,

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .