Χαρακτηρισμοί εσόδων myDATA σε τιμολόγιο

Χαρακτηρισμός εσόδων ανά γραμμή προϊόντων και αποστολή στην πλατφόρμα myDATA

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .