Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ

Διόρθωση η μεταβολή παραστατικών myData που έχουν πάρει ΜΑΡΚ

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .