Έκδοση τιμολογίου myDATA σε τρίτη χώρα

Έκδοση τιμολογίου myDATA σε τρίτη χώρα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .