Κέρδη ή ζημιές από πώληση παγίων πως μπορούν να διαβιβαστούν ;

E Timologio Changed status to publish 16/11/2023